surya namaskar sanskrit counting

surya namaskar sanskrit counting